Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacy verklaring. Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze hebt gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het doen van een bestelling. Vers@food heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website versafood.nl met persoonlijke informatie omgaan. Als u echter nog vragen heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan of als u vindt dat onze website of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, kunt u een e-mail sturen aan info@versafood.nl.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Vers@food waarborgt uw privacy

Alle gegevens die door Vers@food worden verzameld, worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt (uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op één of andere manier openbaar gemaakt). Tenzij Vers@food daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server (via een SSL-verbinding). U wordt hiervan op de hoogte gesteld via onze site. Bovendien hebben wij de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen op onze site te voorkomen. 

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  1. Uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina
;
  2. Uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
;
  3. Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
;
  4. De domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
;
  5. Alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt
;
  6. Alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

De informatie die wij bewaren wordt gebruikt om:

  1. Uw bestelling af te handelen en wordt daarna verwijderd.
  2. De inhoud van onze website te verbeteren. Vers@food gebruikt de gegevens enkel en alleen intern voor het tot stand brengen van de overeenkomst, voor een snelle en veilige afhandeling van de bestelling en om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over relevante producten en diensten via onze nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en de informatie die u aan Vers@food geeft, bijvoorbeeld door het invullen van gegevensvelden, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Gebruik van persoonsgegevens aanpassen

U heeft te allen tijde het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te laten verwijderen uit onze database en/of af te schermen. Dit wanneer de persoonsgegevens onjuist, onvolledig en/of irrelevant zijn. Anderszins kunt u een verzoek indienen wanneer uw persoonsgegevens in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. 

Cookies

Uw bezoek aan onze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. 

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacy- en cookiebeleid aan te passen. We adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via e-mail voor bepaalde diensten.